nyomtat

megoszt

Székely oklevéltár. I. Kötet. 1211—1519.
SZABÓ KÁROLY (szerk.)

Tárgymutató

 
Abrud földje az Ompoj mellett (terra Obruth) 1271. 17.

Adorján család, Udvarhely sz. 1519. 334.

„       János, Aranyos széki székely 1436. 131.

„       István, székely ispán 1280. 20.

Agárd, Maros sz. 1484. 243.

Agyagfalva, Udvarhely sz. 1506. 313.

Akadács Mihály 1505. 308.

Akadás, sepsi székely 1252. 9.

Akna (salis fodina) 1222. 4.

Alárd Ferencz. 1506. 316 — 1515. 328.

„       Jakab (Medgyesfalvi) 1451. 161.

„       László (Medgyesfalvi) 1464. 200. — 1467. 208.

Al-Gyógy mezőváros, Hunyad vm. 1505. 305.

Alibég beütése Erdélybe 1480. 239.

Andrásfalvi család Maros sz. 1451. 163.

Angyalos, Sepsi sz. 1420. 112.

Apácza, Brassó Vid. 1460. 185.

Apafi Lénárt (Nagyfalusi) 1498. 288. — 1506. 316. — özvegye Madarasi Dorottya, fiai György, László és Márton. 1519. 343.

Apor, fia: János comes, unokái: István, Miklós, Demeter és Péter. 1311. 34. — Apor kézdi székely unokái 1319. 37.

Apor családtagjai 1319. 39. 1324. 43.

„       István (Szentmárton-Torjai) 1479. 231.

Apor István 1506. 316.

Aranyos földjéről adomány a székelyeknek 1289. 22. — 1291. 26. 1313. 35. — 1394. 86. — 1436. 130.  — 1484. 240.

Aranyos melléki kézdi székelyek (1257—1272) 18. — közgyülése 1331. 44.

Aranyos sz. 1464. 200. — 1466. 203. — szabadalom-levele 1469. 211. — határjárása Toroczkó felé 1464. 201.

Árapataka Fejér vm. 1349. 53. 56. — 1415. 110. — 1462. 192.

Árapatai János 1360. 68.

„       család 1456. 170.

Bács, falu Kolos vm. 1420. 114.

Bácsfalu, Brassó vid. 1456. 172. 1460. 185.

Baczka-Madaras, Maros sz. 1392. 84.

Baczon (Sepsi-Baczon) 1421. 115.

Bágyon, Aranyos sz. 1291. 27.

Bákói püspökség Moldvában 1439. 143.

Bala Pál, Maros sz. birája 1515. 329.

Balasi István, Maros szék kapitánya 1515. 329.

Balaskó Ferencz. 1406. 101.

Balázs, Olcs fia, Kézdi székely, Apor testvére. 1311. 33.

Bálintfalva, Marossz. 1484. 243.

Balk vajda székely ispán 1387. 1388. 80. 81.

Bánfi István, székely isp. 1441. 144.

Barátfalva (ma Barátos) Sepsi sz. 1415. 109.

Barcsai Gáspár 1499. 291. — 1506 316. — özvegye Medgyes leány 1515. 329.

Barcza föld 1349. 57. — kerület (districtus) 1427. 247.

Bárdos, Maros sz: 1496. 284.

Barlabási Lénárt 1493 276. (Héderfáji) erd. alvajda s székelyek alispánja 1510. 323. — 1517. 332. — 1519. 343. 344.

Baróth. 1224. 5.

„       (Sepsi-Baróth) 1421. 115.

Báthori András és fia György 1495. 283.

„       István, erd. vajda, székely ispán. 1481. 235. — 1484. 244. 251. — 1485. 255. — 1486. 257. — 1487. 265. — 1488. 267. — 1492. 269. —kegyetlenségei a székelyek ellen (1493) 272. — volt vajda 1495. 283.

Báthori Miklós váczi püspök 1495. 283.

Bebek Imre. Lásd Pelsőczi.

Becz család (Csík-szentmártoni és Csík-szentgyörgyi) cziméres nemeslevele 1456. 170.

Becz Imre 1506. 316.

Becze Márton (Szentpáli) 1486. 257.

„       Tamás (Szentpáli) Udvarhely szék kapitánya 1481. 236.

Béldi Pál (Bodolai) 1509. 321.— 1510. 322. 323. — 1517. 331.

„       Béldi Vitális (Bodolai) 1509. 321. 323.

Benczencz (=Vincentius) székely, fiai István, Domokos és Mikó 1291. 24.

Benedekfi János és Péter 1505. 308. — 1506. 316.

„       László (Kadicsfalvi) 1518. 332. — 1519. 334.

Benefalva, Maros sz. 1508. 318. 1519. 345.

Bereczkfalva (villa valachicalis) ma Bereczk, m. v. szabadalma 1426. 120.

Bereczki Bálint 1519. 334.

Bergenye, Marossz. 1451. 160. 1496. 285.

Berze Gergely 1519. 334.

Besenyei Pál, Sepsi sz. 1459.

Besenyő, Sepsi sz. 1484. 253.

Besenyőfalva, Udvarh. sz. 1455. 169.

Besenyők (Biceni) Szárazpatakon 1324. 39. 41. — (Picheneti). 62. — Lázárfalván 1365. 69. (Bisseni) Alsó- és Felső-Rákoson. 1421. 115.

Besztercze város 1334. 45. censusa, a székely ispánoknak 1453. 167.

Bethfalva, Udvarh. sz. 1519. 334.

Bethlen Domokos erd. alvajda 1462. (1472.) 191.

Bethlen Miklós 1495. 283.

Bethlenfalvi Balázs. 1518. 332.

Bicsak család (Mosoni) 1446. 156. — 1451. 163.

Bikafalva, Udvarh.sz. 1518. 332.

Biró Balázs 1505. 308.

Biró Miklós 1506. 316.

Blasko János 1506. 316. .

Bodó Gáspár (Györgyi) egykor kir. lovászmester. 1462. 194.

„       Gergely (Györgyi) erd. alvajda 1446. 156.

,,       Miklós sz. fejérvári prépost, kir. cancellarius. 1462. 194.

Bodola Fejér vm. 1420. 112.

Bodolai László 1360. 68,

Bogát (ma paszta) Aranyos sz. 1231. 27.

Bogáthi László 1464. 200.

Bogomér, Szoboszló fia, székelyek ispánja. 1235 előtt. 7.

Bolgár család Maros sz. 1453. 166,

Bonczhida mezőváros 1487. 266.

Bonyha, Küküllő vm. 1319. 37.

Bordi Benedek, (Kibédi). 1503. 303.

„       Erzsébet (Sz.demeteri) 1503. 304.

Borosnyai Péter, Sepsi sz. 1459. 182. — 1467. 208.

Borosnyó, Sepsi sz. 1415. 109.

Borsova, Csík sz. 1496. 286.

Bothfalva (Brenndorf), Brassó vid. 1415. 110. — 1428. 125.

Bottelök (a mai Benczencz falu). 1291. 24. 25.

Boza patak 1358. 65.

Bozkút (Fűzkút) Kolos vm. 1377. 77.

Bögözi János 14.86. 257. — Udvarhely széki főkapitány. 1505. 308. — 1506. 316.

Bölön, Miklósvár sz. 1415. 110.

Braova (Prahow) folyó Oláh országban 1358. 65.

Brassai szászok. 1252. 10.

Brassó ispánja, Miklós, Bereczk fia 1351. 60.

Bún, Küküllő vm. 1301. 32.

Búza, 1469. 213. — mezőváros 1488. 267.

Csáki Ferencz, székely ispán. 1438. 138.— 1439. 144.

„       György, előbb székely ispán, 1405. 98.

Csáki László, erd. vajda. 1428. 117. — 1427. 227.

Csávás, Maros sz. 1496. 284,

Cseb, Udvarhely sz. 1503. 304.

Csebi család. 1503. 304.

Csegez, Aranyos sz. 1291. 27.

Csekelakai Miklós, nemes. 1331. 44.

Csibafalva, Maros sz. 1519. 343.

Csík. 1324. 42. — Csík sz. 1462. 194. — 1465. 203.

Csíki Balázs, 1486. 257.

Csík-Somlyói ferenczrendi kolostor. 1444. 153. — 1462. 193. — 1519. 340.

Csík-Szenttamási család. 1456. 170.

Csomortán László. 1506. 316.

Csongvai Gergely (Csesztvei) Fejér vm. szolgabiró. 1510. 322.

Csupor Miklós (Monoszlai) erdélyi vajda és székely ispán. 1469. 211. — 1470. 214. 216.

Czako János. 1487. 263. — 1506. 316.

Czegő (Szász-Czegő) Doboka vm. 1430. 127.

Czegei család 1430. 327.

Czirják Balázs. 1506. 316.

Czirják Bernát. 1506. 316.

Daczó János (Szentgyörgyi) 1415. 110.

„       János (Zaláni) Sepsi sz. 1469. 182.

„       László (Sz.Györgyi) 1407. 102.

„       Péter. 1506. 316.

Dálya. 1280. 21.

Darócz. 1224. 5.

Delne, Csík sz. 1496. 286.

Dénes, erd. vajda, szolnoki főispán. 1365. 68.

„       Tolon (?) fia, Aranyos melléki székely. 1313. 35.

„       András. 1506. 316.

Dengelegi Pongrácz János, erdélyi vajda, székely és temesi ispán 1462. 191. 192. — 1464. 199. — 1465. 203.— 1470. 216.

Dersenóczi Gergely, itélőmester 1462. 194.

Derzse, Doboka vm. 1462. 191.

Déva 1324. 39. — 1331. 44. —

Déva vára 1324. 43.

Doboly, Sepsi sz. 1461. 190.

Dombró, Aranyos sz. 1291. 27.

Dózsa Mihály (Kibédi) 1499. 291.

Drág vajda, székely ispán 1387. 1388. 80. 81.

Drágfi Bertalan, erd. vajda és székely ispán 1493. 271. — 1494. 276.— 1495. 282.

Dudor ág. 1508. 320.

Egyed, Kalandos fia, Aranyos melléki székely 1313. 35.

Ehedi Bala 1519. 343.

Emőkei Miklós, székely alispán 1446. 156.

Epemező, Ependorf, 1334. 45.

Erdélyi nemesség közgyülése Szász-Sebesen 1451. 161. — Kocsárd mellett, Aranyos széken 1459. 180. — Tordán 1459. 180.

„       országgyűlés Tordán 1505. 309. — Medgyesen 1459. 184. Szebenben 1494. 281.

„       család (Somkereki) 1451. 160.

„       István (Somkereki) 1467. 207.

„       Miklós (Somkereki) 1453. 166.

Erdődi Tamás, titeli prépost 1481. 239.

Erked falu 1360. 68.

Ernye, Maros sz. 1451. 160.

Fahid, ma puszta, Fejér vm. 1421. 118.

Fancsali Balázs 1505. 308.

Fancsi Mihály 1474. 221.

Farkasszög, Aranyos sz. 1291. 27.

Farnasi Veres Benedek 1467. 207.

Fejes János, Aranyos széki ispán. 1469. 211. 212. — 1470. 214. 215.

Fel-Ajta (ma Közép-Ajta) Miklósvár sz. 1484. 253.

Fele, Maros sz. 1496. 284.

Félegyház, Aranyos sz. 1291. 27.

Felek, Fejér vm. 1478. 224.

Felső-Szentmihályfalvi Dénes, Aranyos széki székely. 1394. 86.

Fel-Torja, falu 1324. 39.

Felvincz 1291. 26. — 1349. 54.

Ferenczrendi boszniai minoriták a székely földön, Moldvában, Oláhországban 1439. 143. — 1444. 147.

Fiadfalva, Udvarhely sz. 1478. 224.

Fintaháza, Maros sz. 1451. 101.

Fogarasi oláhok 1434. 129.

Forró család (Angyalosi) 1420. 112.

„       „      (Bölöni és Szentgyörgyi) 1460. 185.

„       „        (Nagy-Bölöni) 1479. 226.

Forró Balázs (Háportoni) 1510. 323.

„       Osvát (Háportoni) 1479. 233.

Földön lakó (jobbágy) 1519. 345.

Földvár, Aranyos sz. 1291. 27.

„       Brassó vidékén 1427. 124.

Füzeg, Aranyos sz. 1291. 27.

Galambfalvi család (Udvarhelysz.) 1456. 170. — 1459. 177. 179.

Gáldi Jakab 1280. 20.

Gégényi György, székely alispán, 1481. 236.

Gerebencz, falu, ma puszta, 1349, 53. 55.

Gerendi Mihály 1467. 207.

„       Miklós, comes, 1331. 44.

Gergely János 1506. 316.

Gidófalva, Sepsi sz. 1415. 109. 1420. 112.

Görgény vára, a székely ispáni tiszthez tartozott. 1426. 119. 1434. 129. — 1487. 206.

Gyalakuta (Gyulakuta), Maros sz. 1496. 284.

Gyalakuti család 1496. 284.

„       Mihály 1506. 316.

„       Péter, Maros sz. lőbiró 1451. 163.

Gyalog 1096 (1396). 1.

Gyalmár 1291. 24.

Gyéresfalu 1331. 44.

Gyergyó szék 1465. 203.

Gyógy 1271. 18. — 1291. 25.

György comes, Orbós fia, székely. 1344. 51.

Györgyfalvi Zsófia, Gyalakuti Balázsné, 1496. 285.

Györgyfi István (Csibafalvi) 1519. 343.

Györfi Sándor 1506. 316.

Gyula, néhai bán, 1271. 18.

Gyulai János, csik-somlyai gvardián 1519. 340.

Halmágy vár 1211. 2.

Halom nem (XV. száz.) 298. — 1508. 320.

Haranglábi György 1467. 208.

Harasztkerek, Maros sz. 1484. 243.

Harczó, Maros sz. 1496. 285.

Hari (ma Harasztos) Aranyos sz. 1291. 27.

Hátszeg, mezőváros 1515. 329.

„       vára, alatta ütközet a törökökkel 1421; 118.

Héderfája, Küküllő vm. 1510. 321.

Héderfáji István, beszterczei ispán 1459. 180.

Héjasfalvi Ferencz 1509. 321.

Hermány, Brassó vid. 1484. 246.

Hétúr, falu 1301. 32.

Hidastelök (ma Hidas) 1291. 27.

Hidvég 1462. 192.

Hidvégi család 1461. 190.

„       Bálint, Miklósvársz, 1459. 182

       Székely Bálint 1461. 191.

„       Jakab és Demeter 1366. 70.

„       Mihály 1479. 226.

Hód (helység Csongrádban) 1289. 22.

Homoród folyó 1421. 115. — 1448. 158.

Homoród-Szentpál, Udvarhely sz. 1448. 159.

Hosszúfalu, Brassó vid. 1460. 185.

Hölgyes András (Zsákodi) 1487. 265.

Höltövény vára 1459. 184.

Hunyadi János, erd. vajda, székely és temesi főispán 1443. 145. — 1444. 155 . — kormányzó 1448. 157. — 1451. 160. 161. — beszterczei gróf s ország főkapitánya 1453. 165. 166. — 1455. 169.

Hussiták Moldvában 1444. 147.

Jád falu 1334. 45. — 1412. 107.

Jakcs György (Kusalyi), kir. kincstárnok 1388. 81.

„       János (Kusalyi) székely ispán 1427. 124.— Jakcs János és Mihály, sz. ispánok 1427. 247. — 1428. 125.— 14.30. 127. — Mihály, sz. ispán. 1434. 128.— 1435. 130.— 1437. 134.

Jalomicza (Honcha) folyó Oláhországban 1358. 65.

Jánosfalva, Udvarhely sz. 1448. 157. — 1487. 265. — 1514. 327.

Jenőfalva, Csíkban 1406. 101.— 1496. 287.

Igriczi, Aranyos sz. 1291. 27.

Iklódi Márton 1467. 207.

Illyefalva, Sepsi sz. 1443. 146.— 1461. 190. — 1510. 323.

Imrefi Albert 1493. 273.

István, Dénes fia, székelyek ispánja 1315. 36.

„       mester, székelyek isp. 1368. 74. — 1369. 75. — 1370. 75.

„       moldvai vajda 1474. 222.

Judex regius (királybíró) 1466. 205. — 1515. 328. 330.

„       terrestris (székbiró) 1407. 102. 1409. 106. — 1466. 205. — 1515. 328. 330.

Ivásfokmező székely örökség eladása 1428. 125.

Kaczai Antal 1486. 258.— 1487. 263. — 1493. 274. — 1505. 308. — 1506. 316.

Kadicsfalva, Udvarhely sz. 1518. 332.

Kakas Imre 1515. 328.

Kakasd, Maros sz. 1515. 328.

Kállai Lőkös 1404. 96.

Kálnoki András, Sepsi sz. 1459. 182.

„       Bálint 1506. 316.

Kanizsai István, székely ispán 1390. 82. — 1395. 85. és 90.

Kápolnam, város 1437. 134.

Kapusi szászok 1349. 58 59.

Karácsonfalva, Udvarhely sz. 1461. 188.

Kászon sz. elválása Csíktól. 297.

„       „       szabadalma 1462. 194.

Kecskés vár, várnagyja Miklós, Erdőd fia, 1319. 37.

Ked (= kegyed, kegyelmed) czim. 1496. 286.

Kedei Ferencz és Kelemen 1505. 308.

Kelnöki Csel fiai Dániel és Salamon 1291. 24.

Kemény György (Gyerői) 1484. 250.

Kendi Antal, erd. alvajda 1479. 331

Kenéz, Oláhfalván 1301. 29. 30. — Bereczkfalván 1426. 120.

Kerczi apát 1271. 18.

Kerczi monostor 1398. 91.

„       oláhok 1252. 9. 10.

Keresed, Aranyossz. 1291. 27.

Kerekegyház, Aranyos sz. 1291. 27.

Keresztúr (Bere—) Maros sz. 1484. 243.

„       mezőváros 1459. 179.

„       szék 1505. 307.

Kétaklok, Aranyos sz. 1291. 27.

Kézdi esperest Péter mester 1349. 55.

Kézdi szék 1466. 205.

Kézdi székelyek (1096). 1.

Kibéd, Maros sz. 1499. 291.

Királyfalva, Küküllő vm. 1515. 330.

Királyi birtok székelyföldön. 1353. 63.

Királyköve vára 1459. 184.

Kis-Enyedi János, Fejér vrm. szolgabiró 1510. 322.

Kisfalud, Maros sz. 1451. 160. 1453. 166. — 1496. 284. 1608. 318. 320.

Kisfaludi Grerőfi család 1451. 160. 161.

Kis-Sebes, falu, Fejér vm. 1406. 99.

Kis-Szőlős, Küküllő vm. 1392. 84. 1446. 156.

Kízdi László 1360. 67.

„       Péter 1359. 66.

„       Sándor (Dicső-Szentmártoni) 1479. 231. 233.

Kocsárd, Aranyos sz. 1291. 27.

Kornis (de Tabajd), a Kornis család ősé, 1403. 95.

„       Gergely (Szentpáli) 1486. 257.

Kökös, Sepsi sz. 1461. 190.

Kölpény, Maros sz. 1470. 216.

Köröspataki, János 1382. 78.

„       Vas Mihály, Sepsi sz. 1459. 182.

Köszvényes, Marossz. 1484. 244.

Kövend, Aranyos sz. 1291. 27.

Kövesd, Maros sz. 1451. 161.

„       (Mező-), Maros sz. 1496. 284.

Kuczor Balázs (Gáldi) Fejér vm. alispán 1510. 322.

Kudu, falu B. Szolnokban 1392. 84.

Kún Antal 1506. 316. — 1519. 337.

Kúnok (Cumani) 1228. 6.

Kutyfalva, Fejér vm. 1339. 48.

Küküllő folyó 1301. 32. — Kis

Küküllő f. 1319. 37.

Küküllői kerület (districtus Kukullew) 1349. 53.

Küküllő vár, kir. vár. 1421. 118.

Kürt ág. 1498. 288. — 1508. 320.

Lábatlani János székely ispán. 1458. 176. — 1459. 177.

„       László, székely ispán és főkapitán 1459. 180. — székely és temesi ispán 1459. 181.

Laczk (Laczkfi) András, országbíró és székely ispán 1343. 49. — Székelyek, Brassó és Besztercze ispánja. 1344. 51. — Székelyek, Brassó, Szathmár és Mármaros ispánja 1349. 57. 58. — 1350. 60. — Erd. vajda, elébb székely ispán. 1353. 62.

Laczok György (Árapatáki) 1510. 323.

Laczok Mihály 1506. 316. — 1510. 323.

Lápos föld 1349. 57. 59.

László, erd. vajda 1301. 32.

„       „        „           (1377—1391 közt) 92.

„       Dezső fia, székely isp. 1373. 76.

„       Dezső fia, (Czegei), radnai tiszt 1377—1391 közt. 92.

„       csíki székelyek hadnagya 1342. 42.

László, székely és beszterczei ispán 1334. 45. 46. — 1337. 47. — Dénes fia, a Hermannn nemzetségből, székely, csanádi és beszterczei ispán. 1339. 48.

Lázár András, Bálint fia, 300.

Lázár András (Gyergyai), az agyagfalvi székely nemz. gyülés elnöke 1506. 316. — (Gyergyai vagy Szárhegyaljai) 1508. 320. — 1514. 327. (Szárhegyi) néhai 1519. 345.

Lázár, Balázs 1506. 316.

„       Bálint (XV. száz.) 298.

„       Bernát 1106. 101.

„       Ferencz (XVI. száz.) 301.

Lázár falva, Fejér vm. (ma Csíkban) 1365. 69.

Lekencze, Besztercze vidékén 1430. 127.

„       halastó, Marossz. 1470. 217.

Leményi család 1426. 120.

Lengyelfalvi Boldizsár 1505. 308.

Lépes Lóránt (Váraskeszi), erdélyi alvajda. 1420. 112.

Lévai Cseh Péter, erd. vajda 1439. 139.

Lófő 1096 (1396). 1. — 1353. 63.

Lófőség (primipilatus) 1498. 288. 1499. 291.— 1508. 320.

Lokkászon (Lok völgye Kászonban) 1324. 42.

Lokodi Péter 1505. 308.

Longus Campus (Kimpolung) Oláhországban 1382. 78.

Losonczi Dezső, elébb erd. vajda, székely ispán 1443. 144.

Losonczi Dezsőfi László, székely ispán 1461. 188. — 1467. 207.

„       László, erd. vajda és székely ispán 1493. 273.

Lőkös, székelyek és Brassó ispánja 1353. 62. — 1355. 64.

Lőrincz, erd. vajda s valkói főispán 1251. 8. — 1252. 19.

„       Miklós püspök 1096 (1396) 1.

Lukafalva, Marossz. 1409. 106.

Lyukitelök, Aranyos sz. 1293. 27.

Mácsai György, előbb székely ispán 1405. 98.

Madarasi család Maros széken, 1409. 306.

„       Miklós 1484. 243.

Magyar Balas (Mérai), erd. vajda, székely ispán 1473. 220.

Magyar János bereczki kenéz 1426. 120.

Majos (Moyus) székelyek ispánja 1291. 28.

Málnás, Sepsi széken 1366. 70.

Málnási András primipilus (hadnagy) Háromszéken 1407. 102.

Marczali Dénes, székely ispán 1404. 98.

Márkos Mihály 1505. 308.

Maros folyó 1222. 4.

Maros szék 1465. 203.

Maros-Vásárhely. Lásd: SzékelyVásárhely.

Maróthi János székely ispán 1398. 91. — macsói bán 1404. 96.

Martonfalvi Geréb család 1406. 99.

„       Gergely székbiró (Judex terrestris) 1407. 102.

Máté erd. vajda 1271. 17.

Medgyes, Aranyos sz. 1291. 27.

„       nem. 1498. 288. — 1508. 320.

„       Balázs (Erdő-Sz.györgyi) 1481. 238. — leányai Márta és Anna 1486. 259.

„       Zsófia (Erdő-Sz.-györgyi) 1495. 283.

„       szék a székely ispán hatósága alól fölmentetik 1402. 93.

Medgyesfalvi Jakab, marosszéki albiró 1451. 163.

Mező-Madaras, Maros sz. 1470. 216.

Mihálcz Benedek (Dobolyi) 1479. 231.

Mihályfi István 1506. 316.

Mike Tamás (Csesztvei) Fejér vm. alispán 1510. 322.

Mikó család (Hídvégi) 1349. 53.

„       Lőrincz     „    1476. 423. — 1479. 231. — 1486. 259.

„       Mihály 1506. 316.

Miklós comes, Dees fia, 1301. 32.

„       erd. vajda és szolnoki főispán 1355. 63.

Miklós, Losonczi Dezső fia, egykor székely ispán 1392. 84. — (1377—1391 közt) 92. Miklós, Pető fia, székely ispán 1377. 77.

Miklósvár 1211. 3.

Miklósvár szék szabadalma 1404. 97. — 1459. 181.

Miriszló, Fejér vm. (XV. század végén) 295.

Mohács, Aranyos sz. 1291. 27.

Morgondai Mihály 1487. 266.

Moson falu Maros sz. 1446. 156.

Nádas falu 1301. 32.

Nádasi László erd. alvajda 1412. 107.

„       Nagy Simon 1456. 173.

„       Salamonfi Mihály székely ispán 1405. 1406. 99. — 1407. 102. — 1408. 103. — 1409. 104. 105. — 1412. 107. — 1414. 108. — 1415. 109.

Nagy-Ajta 1211. 3.

„       Baróthi Ripó Demjén, Miklósvár sz. 1459. 182.

„       Boldogasszonyfalva Csíkban 1406. 100. — 1496. 286.

„       Bölöni Péter Miklósvár sz. 1459. 182.

Nagylaki András, nemes 1331. 44.

„       Márk és Tamás, Aranyos széki székelyek 1394. 86.

„       Márton 1467. 208.

Náznán ág 1508. 320.

Náznánfalva Maros sz. 1453. 166.

Nemes család (Hídvégi) 1510.323.

„       (Kálnoki) 1428. 125.

„       Mihály (Hidvégi) 1476. 223.

Nyárád folyó 1461. 188.

Nyárádtő, Maros széken 1409. 106. — 1461. 188.

Nyílföld 1514. 327.

Nyujtódi család 1426. 120.

„       György 1487. 266.

„       János 1455. 169. — 1459. 177.

Nyujtódi Pál 1486. 258. — 1487. 263. — 1505. 308. — 1506. 316. — (Rugonfalvi) 1518. 332. 1519. 334.

Obrothusa Aranyos sz. 1291. 27.

Oláhfalu (villa Olachicalis) 1301. 29. — 1406. 100.

Oláhok (Olachi) 1228. 6.

„       barmaiból kir. jövedelem 1256. 13. — 1263. 14.

„       földe (terra Blacorum) 1222. 5.

„       lázadása 1484. 250.

Olcsa (ma Ócsa Pest vm.) 1311. 34.

Olt folyó 1211. 3. — 1222. 4. — 1252. 19. — 1349. 56.

Oltszeme, Sepsi széken 1366. 70.

Ompoj folyó 1271. 17.

Orbai székelyek 1096 (1396) 1.

„       szék 1466. 205.

Orbán, várhegyi várnagy 1353. 62.

Oroszfáji István, Laczk András székely ispán medgyesi tisztje 1349. 59.

Ököradó a székelyeknél 1493. 273.

Ökörsütés 1301. 31.

Őrlöcz nem. 1499. 291.

Őrményes, Aranyos sz. 1291. 27.

Ősi Ferencz 1519. 334.

„       Sándor 1486. 258. — 1487. 263.

Paksi László, székely ispán 1458. 176. — 1459. 177.

Pálfalva, Udvarhelye. 1455.169. 1459. 177. 179.

Pálfi Ilona (Fiadvalvi) fiúleány. 1478. 224.

Pardaj Aranyos sz. 1291. 27.

Patakfalva, Udvarhely sz. 1487. 265.

Patakfalvi Kelemen 1505. 308.

„       Lukács 1505. 308.

„       Péter 1487. 265. — 1505. 308. — 1514. 327.

Pataki Antal, kászoni lófő (XV. sz.) 297.

Pelsőczi (Bebek) Péter, székely ispán 1426. 120.

„       Vajdafi (Bebek) Imre, székely ispán 1438. 138. — 1439. 144.

Penye Benedek 1479. 231.

Perényi Péter, székely ispán 1398. 91. — volt székely ispán 1404. 95. 96.

Peselneki Máté 1360. 67.

Péter, székelyek ispánja 1299. 29.

Petki család (Derzsi) 1478.224.

Petki György 1509. 321.

Pócsfalvi Benedek székely 1498. 288.

Polyántelök (ma Polyán) Aranyos sz. 1291. 27.

Ponya fia Mihály primipilus (=hadnagy) Maros széken 1409. 106.

Pököri Tótországban (XV.sz.) 300.

Prásmár, mezőváros Brassó vid. 1484. 245. — 1517. 331. — 1519. 337.

Prásmári Theel 1360. 68.

Primipilus (=hadnagy) 1407. 102. — 1409. 106. — 1466. 205.

Primipilusok (lófők) 1473. 221.

Primorok 1473. 220.

Probstdorf (Prépostfalva) 1280. 20.

Radna (1377—1391 közt) 92.

Rákos (Alsó és Felső) praediumok, ma faluk F. Fejér vrm. 1421. 115.

Ramocsa Lőrincz és Mihály, görgényi várnagyok 1481. 235. székely alispánok 1481.236.

Recsenyéd, Udvarhely sz. 1487. 263.

Rédei János, erd. alvajda 1462. (1472?) 191.— 1469. 212.

Régen 1455. 169. — mezőváros 1488. 267.

Renold comes, Tamás székely ispán Aranyos melléki tisztje 1319. 37.

Réten falu Alsó-Fejér várm. 1456. 173.

Réty, Sepsi sz. 1484. 253.

Rolánd, erd. vajda 1291. 28.

Romoz 1291. 24.

Rozgonyi János, erd. vajda 1460. 187.

„       Osvát, székely ispán 1453. 165. — 1455. 168. 1457.175. 1458, 176. — 1460. 187. — 1461. 188.

„       Rajnáld, székely ispán 1451. 1452. 1453. 164. 165. — 1454. 168. — volt székely ispán 1458. 176. — székely ispán 1460. 187.

„       Sebestyén, erd. vajda és székely ispán 1461. 187.

Rudai György 1448. 159.

Rugonfalva, Udvarhely sz. 1518. 332.

Ruszka (Göncz-Ruszka) Abauj vm. 1403. 94.

Rüdel János, brassai plebánus 1454. 168.

Sámsond, Marossz. 1470. 216. 1496.285.

Sándor család (Sárdi) 1368. 74.

Sárd, Bún mellett, 1301. 33.

Sárvárad (ma nem létezik) 1420. 112.

Schönberg (Pulcher mons, magyarul Leses) 1280. 20.

Sebesvár 1462. 193.

Segesvár (castrum Sex) 1280. 21. 1301. 32.

Selyk szék, a székely ispán hatósága alól fölmentetik 1402. 93.

Semjén Péter (Akadácsi) 1518. 332. 1519. 334.

Sényő Szabolcs várm. 1346. 52.

Sényői Pál székely 1346. 52.

Sepsi szék (terra Sebus) 1224. 5. 1366. 70. — 1404. 97. 1466. 205. — 1484. 252.

„       székelyek 1096 (1396) l. — 1252. 10. — 1349. 56.

„       Szentgyörgy Lásd: SzentGyörgy

Sikesd Miklós és János (Teremii) 1481. 236. — 1486. 257. — 1487. 263.

Sikesdfalva (ma Siketfalva) Maros sz. 1484. 243.

Siklósi Péter görgényi ispán 1499. 291.

Simon bán fiai 1342. 50.

„       Bálint (Szent-Mártoni) 1514. 327.

Siroki Mátyás 1493. 276.

Sófalva, Udvarhely sz. 1493. 276.

Solymos, Udvarhely sz. 1514. 327.

Sólyomkő vár és torony, hajdan a csík-tusnádi székelyek őrhelye 1421. 117.

Sombor, ma puszta F. Fejér várm. 1349. 53. 55.

„       (Szász-Sombor) 1481. 237.

Somi Józsa, temesi ispán 1608. 317.

Spring, falu A. Fejér vm. 1406. 99.

Stibor erd. vajda 97.

Szabad, Maros sz. 1496. 284.

Szabód, Maros sz. 1451. 160. — 1496. 284.

Száldob 1462. 198.

Szapolyai János erd. vajda, székelyek ispánja 1511. 326. — 1515. 328. 329. — 1517. 331. 1519. 334. 340. 342. 344.

Száraz-Ajta Miklósvár sz. 1484. 252.

Szárazpatak (ma F. Fejér várm.) 1311. 34. — 1324. 39.

Szarvasdi Miklós 1515. 328.

Szászfalu, Kézdi széken 1479. 231.

Szász-Kézden Udvarhely és Marosszék közgyülése 1461. 188.

„       Sebesen az erd. nemesség gyülése 1451. 161.

Szebeni ispánság (Comitatus Chybiniensis) 1224. 5.

Szebenben erdélyi országgyülés 1494. 281.

Szederjes Fejér vm. 1478. 224.

Szék földe (terra Zek) 1252. 9.

Székely Antal gy. fejérvári kanonok 1443. 146.

„       Antal (Kilyéni) Sepsi sz. 1459. 182.

„       Ferencz (Esztergomi) 1508. 320.

„       Máté 1467. 208.

„       Mihály (Szent-Iváni) beszterczei ispán 1459. 180.

„       Pál (Nagy-Ernyei) 1472. 219.

„       nemzeti gyülés Vásárhelyen 1334. 51.— Udvarhelyen 1357. 64. — Vásárhelyen 1451. 163. Udvarhelyen 1501. 306. — Agyagfalván 1506. 313.

„       örökségről törvény 1451. 163. 1486. 260.

Székelyek banderiuma 1429. 126.

„       barmaiból kir. jövedelem 1256. 13. — 1263. 14.

„       földe (terra Siculorum) 1222. 1224. 5.

„       a Vág vidékén 1258. 13. — év n. (1235 — 1270.) 15.

Székelyfalva, Maros sz. 1496. 284. — 1519. 345.

Székely néz őrtorony 1353. 63.

Székely-Vásárhely (locus fori Siculorum, ma Maros-Vásárhely) 1344. 51. — 1360. 67. — 1370. 76. — 1409. 106. — 1439. 139. — mezőváros 1461. 189. — 1470. 215. — 1481. 235. — 1488. 268. — vámmentessége 1486. 1498. 255. 289.

Székely-Vásárhelyt ferenczrendi minorita zárda 1444. 148.

Székesfalva, Maros sz. 1451. 161.

Szél család (Nyárádtői) 1461. 188.

Szepesi Bálint székely alispán 1461. 190.

Szépmező, A. Fejér vm. 1493. 272.

Szent-Ágota 1280. 20. —mezőváros 1509. 322.

Szent-Anna, Maros sz. 1451. 161. 1496. 284.

Szent-Annai Imre, Judex terrestris (főbiró) Maros széken 1409. 106.

Szent-Demeter, Udvarhelysz. 1503. 303.

Szent-György (Sepsi Sz. György) 1415. 110. — 1426 122.— 1439. 139. mezőváros 1461. 191. — 1492. 269. — 1515. 329.

Szentgyörgyi család Sepsiben 1443. 146.

„       Barabás Maros széki föhadn. 1451. 163.

„       és Bazini gróf János erd. vajda, székely ispán 1464. 200. 1466. 205. — 1484. 249.

„       és Bazini gróf Péter, erd. vajda, székely ispán 1499. 291. 1501. 303. — 1503. 303. — 1508. 317, 319. — 1509. 1510. 321.

Szentgyörgyszéke = Sepsi sz. 1459. 182.

Szent-Imre Fejér vm. 1365. 69.

„       „     (Görgény-) kir. helység 1499. 291.

„       „   Orbai széken 1499. 294.

Szent-Iván Maros sz. 1451. 160.

„       „    (Vasas) Doboka várm. (1377—1391 közt) 92.

Szentkirály, Maros sz. 1453. 166. Szentkirályi paulinus kolostor 1472. 218.

Szentkirályi család Maros szék 1409. 106.

Szent-Lélek kir. vár 1251. 8. — 1271. 17.

Szent-Lőrincz Maros sz. 1499. 291.

Szent-Mária (ma Szemeria) Sepsi sz. 1407. 103.

Szent-Márton (Homoród-), Udvarhely sz. 1487. 264.

Szent-Mihály (vagy Csernátfalu) Brassó vidék. 1456. 172. — 1459. 185.

Szent-Miklós Csík sz. 1496. 286.

„       „      Maros sz. 1451. 161. 1519. 343.

Szentsimoni család (Csíkban) 1456. 170.

Szent-Tamás Csíkban (XV. sz.) 298.

Szent Trinitás (Szent-rontás, SzentHáromság) Maros széken 1451. 163.

Szentes Mátyás (Szent-Miklósi) 1519. 343.

Szereth folyó Moldvában 1358.65.

Szereti püspökség Moldvában, a XV. század elején elpusztult 142.

Szeszárma vár 1509. 322.

Szilágyi Mihály 1457. 174. 175.

Szoboszló székely 1271. 18.

Szombatfalvi Gerg. 1505.308.

Szováth ág 1499. 291.

Szörényi és havaselvi püspök Gergely 1382. 78. — Szörényi püspök Benedek 1439. 142.

Szövérd Maros sz. 1484. 243.

Szövérdi Bálint 1467. 208.

Szucsáki család 1420. 114.

Tamás mester, Dénes fia 1315. 36. néhai Dénes nádor fia, székelyek ispánja 1319. 36. — Tamás erd. vajda, szolnoki és szebeni főispán 1324. 38. 40. Tamás, erd. vajda, szolnoki főispán 1331.44. 1342. 50.

Tamási Henrik székely ispán 1437. 134.

Tamási Péter (Náznánfalvi) 1472. 219. — 1486. 260.

Tarczai János székely ispán 1505. 304. 306.

Tárkányi Bálint; csíki székely 1467. 208.

Tatár Ferencz 1519. 334.

„       Gergely 1506. 316.

,,       Kelemen (Sinfalvi) 1484. 240.

„       Mihály (Timafalvi) 1478. 224.

Tatárjárás Erdélyben 8. 9. 22. 62.

Tatrang, Brassó vid. 1484. 245.

Telegdi esperestség 1280. 20. — 1301. 33. — 1443. 146.

„       István erd. alvajda 1484.252. 1487. 266. — 1496. 284. — 1498. 288.

Theodoricus kún püspök 1228. 6.

Timafalva, Udvarhely sz. 1478. 224. — 1519. 334.

Tóbiási család (Eczeli) 1487. 266.

Tóhán, Brassó vidékén 1409. 104.

Toldalag, Torda vm. 1472. 218.

Toldalagi András 1472. 218.

Torda vára 1289. 23.

Tordavár (ma Várfalva) Aranyos szék 1291. 27.

Tordán az erd. nemesség közgyülése 1342. 50.

Torja, Fejér vm. 1479. 231.

Torjai László székbiró (Judex terrestris) Háromszéken 1407. 102.

Torjai Péter 1360. 67.

Torjavására (ma Kézdi-Vásárhely) 1407. 102. — városi szabadalma 1427. 122.

Toroczkai Chelleus (Ehelleus— Illés) év n. (1257—1272.) 18.

Toroczkai Illés 1453. 166. — 1467. 208.

,,       nemesek 1464. 200.

Toroczkó vár (1227—1272.) 18. 1289. 22.

Toroczkó város 1464. 202.

Tóth János, Miklós fia (Szentgyörgyi) 1519. 345.

„       István (Szent-Annai) 1462. 193.— 1472. 219.

„       Miklós (Szent-Annai) 1486. 259.

„       Miklós 1506. 316. (Szentgyörgyi) 1508. 317.

Törcsvár kir. vár 1351. 61. — 1456. 172.— 1459. 184. — 1462. 192. — 1483. 261.— 1493. 275.

Török Pál (Szentmiklós-Torjai) 1479. 231.

Tusnád, Csíkban 1421. 117.

Türkös, Brassó vid. 1456. 172.— más néven Temes 1460. 185.

Tűzhalom 1462. 198.

Udvard (Udvarhely) k. vár 1301. 29.

Udvarfalva, Maros sz. 1451.161.

Udvarhely szék 1301. 29. — közgyük 1448. 157. — 1465. 203.

Udvarhelyi várkastély 1593. 273.

Udvarhelyt székely nemzeti gyülés 1357. 64.

Ujfalu Udvarhely sz. 1481. 236.

„       (Szász-Ujfaju F. Fejér várm.) 1349. 59.

Ujlak puszta (terra) Bún határában 1301. 42.

Ujlaki Dénes ferenczrendi minorita, pápai biztos 1444 előtt. 148.

„       Miklós erd. vajda, macsói bán, székely és temesi főisp. 1442. 145. — 1446. 155.

Ujtelök, Aranyos sz. 1291. 27.

Unio az erdélyi három nemzet közt 1437. 134.

Urkon Demjén 1506. 316.

Ursus oláhfalvi kenéz 1301. 29.

Úzonfalva (Úzon) Sepsi sz. 1415. 110.— 1461. 190.

Váczmán, Maros sz. 1484. 243.

Vágási Imre 1505. 308.

Vaja Maros sz. 1484. 243.

Waldhűthi szászok 1349. 58. 59.

Váradja Fejér vm. 1479. 234,

Váraljafalva (Firtos-Váralja) Udvarhely sz. 1459. 177. 179.

Váraljai Albert 1514. 327.

Váras (Szászváros) 1224. 5. — 1291. 24.

Várdai Ferencz sz. fejérvári őrkanonok, kir. titkár 1508. 318.

Várdotfalva, Csík sz. 1519. 340.

Várfalva, Aranyos sz. 1436. 131.

Várfalvi Domokos, Aranyos széki székely 1464. 200.

Várhegy kir. végvár 1353. 62.

Városok a székely székek mindegyikében 1426. 123.

Vas Benedek (Bögözi) 1495. 282.

Veczel hegy 1252. 10. —1349. 56.

Véczke, Udvarhely sz. 1448. 157.

Véczkefő 1301. 32.

Veyczake (Véczke?) falu 1342. 50.

Veres András és István 1493. 273. 275.

Véres kard hordozása 1462. 198.

Viddin vára (castr. Buduny) 1235 előtt 7.

Viddin városa 1365. 69.

Vidombák (Wiedenpach) 1351. 60.

Vilhelm erd. püspök 1213. 3.

Vincze comes (Vinceucius = Benczencz). Akadás Sepsi székely fia 1252. 9.

Vingárti Geréb János görgényi várnagy 1451. 163. — 1453. 165. — erd. főkapitány 1459. 177.

„       Geréb Péter erd. vajda és székely ispán 1479. 225.

Vizaknai Miklós erdélyi alvajda 1446. 156. — erd. alvajda és görgényi várnagy 1451. 163.

Vlád, oláhországi vajda 1438. 137.

Zabola, Sepsi sz. 1466. 205.

Zernyest (Czima), Brassó vidékén 1409. 104.

Zetelaka, Udvarhely sz. 1493. 275.

Zetetelök, Aranyos sz. 1291. 27.

Zoltán fala, F. Fejérben 1359. 66.

Zoltáni Lőrincz székely isp. 1439. 139.

Zsákod, Udvarhely sz. 1487. 265.

Zsuki Mihály 1467. 207.